NTLite  1.6.0.6146

NTLite 1.6.0.6146

Dino Nuhagic – 7,5MB – Shareware –
NTLite is a tool for Windows administrators and enthusiasts. It integrates updates, drivers, automate Windows and application setup, speedup Windows deployment process and have it all set for the next time. Optionally, remove Windows components, simplify your installation, reduce attack vectors and free up drive space. Next to editing images, one can also do the same actions on the existing Windows installation in-place, without reinstallation.

Tổng quan

NTLite là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Dino Nuhagic.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NTLite là 1.6.0.6146, phát hành vào ngày 16/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/12/2015.

NTLite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,5MB.

NTLite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NTLite!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có NTLite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dino Nuhagic
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại